Wettelijk

De informatie op deze website is puur bedoeld om ons bedrijf (zie bedrijfsinformatie) en onze producten en diensten voor te stellen. Onze informatie is naar ons beste weten gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het impliceert echter geen aansprakelijkheid of andere wettelijke verantwoordelijkheid van onze kant en we wijzen uitdrukkelijk alle verklaringen en garanties van welke aard dan ook af, in het bijzonder met betrekking tot volledigheid, nauwkeurigheid en continue beschikbaarheid. Geen enkele garantie, expliciet of impliciet, of garantie in juridische zin, met betrekking tot onze producten en diensten is bedoeld of geïmpliceerd.

We raden u aan om professionele verificatie te zoeken van alle informatie die u van deze website hebt verkregen voordat u deze gebruikt. Gebruikers van deze website stemmen ermee in om op eigen risico toegang te krijgen tot de website en de inhoud ervan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard of aard dan ook die is ontstaan ​​in verband met het gebruik van deze website, op voorwaarde dat wij dergelijke schade niet opzettelijk hebben veroorzaakt en er geen verdere verplichte aansprakelijkheid van onze kant bestaat.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, in het bijzonder alle teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, webcambeelden, geluid, video en geanimeerde bestanden, evenals hun rangschikking (hier "Inhoud"), zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom .

De inhoud mag niet worden gedupliceerd, verspreid, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, tenzij toegestaan ​​onder de toepasselijke auteursrechtwetten. In het bijzonder is het gebruik van de Inhoud op andere websites verboden. Kopieën van de inhoud voor privégebruik moeten verwijzen naar ons auteursrecht.

Hyperlinks naar deze website mogen alleen worden geplaatst na onze voorafgaande toestemming. Om dergelijke toestemming te verkrijgen, verwijzen wij u naar de contactpersoon voor deze website genoemd in de "Bedrijfsinformatie".

Deze website verleent geen gebruiksrecht op intellectuele eigendomsrechten, d.w.z. handelsmerken en octrooien. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is dergelijk gebruik, inclusief maar niet beperkt tot commercieel gebruik, verboden en vormt het een inbreuk op de toepasselijke wetgeving.

Tenzij anders aangegeven of op enige andere manier herkenbaar, zijn alle merken en logo's die op deze website worden vermeld of gebruikt, wettelijk beschermde handelsmerken van de Evonik-groep, ongeacht of ze al dan niet zijn gemarkeerd met het symbool ®. Dit geldt ook voor de handelsnaam Comforhome